Giới Thiệu Về Khoa Điều Dưỡng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Giới thiệu về Phòng Điều dưỡng

Địa chỉ: Khu Hành chính - số 500 đường DT 743, KP Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp- Tx. Dĩ An- tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274.727.139

Email: phongdieuduongttytdian@gmail.com

 1. Lãnh đạo:

Giới Thiệu Về Khoa Điều Dưỡng

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thọ Đại

Email: nguyenthodai@gmail.com

2. Tổ chức nhân sự:

2.1. Nhân sự

- Tổng số nhân viên: 6 nhân viên

- Trong đó:

+ Cử nhân: 01

+ Điều dưỡng trung học: 03

+ Y sĩ: 01

+ Hộ lý: 01

3. Lịch sử phát triển:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Dĩ An được thành lập lần đầu vào năm 2005, với 02 biên chế. Phụ trách Phòng là Điều dưỡng Nguyễn Thị Hòa.

Ngày 30 tháng 5 năm 2012, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Dĩ An đã ký quyết định số 228/QĐ.BVĐK bổ nhiệm Cử nhân Nguyễn Thọ Đại giữ chức vụ trưởng Phòng Điều dưỡng.

Đến tháng 01/ 2013 Trung tâm Y tế Dĩ An được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị gồm Trung tâm Y tế Dĩ An, Bệnh viện đa khoa Dĩ An và Trung tâm Dân số-KHHGĐ, Phòng đổi tên thành Phòng điều dưỡng Trung tâm Y tế Dĩ An.

Chức năng nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều duỡng trong khối điều trị để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc nguời bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc nguời bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều duỡng xem xét và Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều duỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tu tiêu hao cho công tác chăm sóc điều duỡng và phục vụ nguời bệnh. Giám sát chất luợng dụng cụ, vật tu tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều duỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm;
 • Phối họp với Phòng kế hoạch thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều duỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo huớng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều duỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc nguời bệnh trong Trung tâm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đuợc Giám đốc Trung tâm phân công.
 • Giới Thiệu Về Khoa Điều DưỡngGiới Thiệu Về Khoa Điều Dưỡng